کمک های مومنانه امت شهید پرور سیرجان وتعدادی از شرکت های منطقه گل گهر توسط دادگستری و بسیج حقوقدانان بین محرومین و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا با حضور رئیس دادگستری سیرجان توزیع گردید.

کمک های مومنانه امت شهید پرور سیرجان وتعدادی از شرکت های منطقه گل گهر توسط دادگستری و بسیج حقوقدانان به تعداد ۲۱۰ بسته مواد غذایی ( یک سبد کامل موادغذایی) در روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه بین محرومین و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا با حضور رئیس دادگستری سیرجان توزیع گردید.